Home IELTS Writing Task 2 IELTS Writing Task 2: Dùng cấu trúc “đẳng cấp” hơn