Home IELTS Writing Task 2 IELTS Writing Task 2: Lấy ví dụ đơn giản bằng “such as”