Home Questions/Advice BC hay IDP? Đầu năm hay cuối năm?