IELTS Writing Task 2: Tránh cách viết quá chắc chắn

Trong Writing IELTS, chúng ta (người viết) luôn phải thể hiện quan điểm của mình về các vấn đề khác nhau. Quan điểm của người viết có thể sai, có thể đúng, không có gì là chắc chắn cả.

Thế nên khi viết bài, các bạn cần tránh dùng những từ thể hiện sự chắc chắn như “obviously”, “definitely”, “absolutely”…

Thay vào đó, với những idea nào không tuyệt đối đúng, bạn nên dùng những từ mang tính chất tương đối để giảm bớt sự chắc chắn: “usually”, “often”, “tend to” cho các vế chỉ sự việc và “would”, “could”, “might”, “be likely to” cho các vế chỉ kết quả có thể sẽ xảy ra.

Ví dụ:

Students tend to spend much time playing video games, which might negatively affect their academic performances.

Western people usually consume fast food. Therefore, they are likely to suffer from health problems such as obesity.

Các bạn nhớ, cần giảm bớt sự chắc chắn trong các idea của mình khi nêu ra những quan điểm không tuyệt đối đúng nhé.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− seven = 0

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>