IELTS Writing Task 1: Tầm quan trọng của Overview

Nhìn vào tiêu chí Task Achievement của Task 1, ta sẽ dễ dàng nhận thấy đối với những band điểm cao, bài viết luôn cần phải có một “clear overview”.

Overview là phần tổng quan, là phần nêu lên những điểm nổi bật nhất, dễ nhìn thấy nhất trên biểu đồ/bảng. Bởi vì Overview rất quan trọng, chúng ta nên đặt nó ngay sau phần Introduction chứ đừng để đến cuối cùng, đề phòng trường hợp hết giờ mà chưa kịp viết đến Overview.

Hãy xem các bài mẫu Task 1 của mình trên website này để xem cách mình viết Overview như thế nào nhé.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three + = 7

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>