IELTS Speaking Part 2: Hãy bắt đầu bằng topic sentence

Khi trả lời Part 2 của Speaking, nhiều bạn thường bắt đầu nói nội dung và trả lời các câu hỏi luôn. Điều này khiến cho bài nói của bạn bắt đầu một cách khá bất ngờ và kém tính mạch lạc.

Thay vào đó, bạn nên mở đầu bằng một câu topic sentence nêu lại chủ đề của bài nói. Như thế bạn sẽ bắt đầu bài nói một cách mượt hơn và tự tin hơn. Bạn có thể làm việc này bằng cách paraphrase lại câu hỏi chính của topic, hoặc nếu như không kịp nghĩ ra gì để paraphrase thì bạn hoàn toàn có thể nhắc lại câu hỏi chính.

Template: I would like to tell you about … *topic* …

Ví dụ như một số câu hỏi sau:

Describe something you bought but don’t often use.

You should say:

        what it is

        when and where you bought it

        why you bought it

and explain why you don’t often use it.

Hãy bắt đầu bằng câu: I would like to tell you about something that I purchased but I don’t usually use.

 

Hoặc đối với câu hỏi sau:

Describe an advertisement that you like.

You should say:

        when you saw it

        where you saw it

        what the advertisement was about

and explain why you like(d) it.

Hãy bắt đầu bằng: I would like to tell you about an advertisement that I’m really interested in.

 

Giờ thì các bạn thử luyện tập nói câu topic sentence cho các đề bài sau nhé:

1. Describe a present (a gift) you received when you were a child

You should say:

         what the present was

         who gave it to you

         how you used this present

and explain how you felt when you got this present.

2. Describe a friend you had in school

You should say:

         who this friend was

         how / why you became friends

         what you did together *                             

and explain why you remember this person so well. 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 + = eight

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>