IELTS Speaking Part 1: Trả lời mẫu chủ đề “Photography”

Hôm trước, trong note chia sẻ kiến thức học được từ thầy Simon, mình có nhắc đến công thức trả lời Part 1 do thầy Simon hướng dẫn: Give a direct answer + give a reason + stop.

Hôm nay mình sẽ thử áp dụng công thức này vào một số câu hỏi mẫu nhé:

1. Do you like to take photographs?

(Give a direct answer) Yes, I love taking photographs. (Give a reason) I think it is a great way to capture my most amazing experiences, so I can look back in the future. (Stop)

2. Do you prefer to take photos using a camera or a mobile phone?

(Give a direct answer) I would say a mobile phone is better. (Give a reason) The reason is that you almost always have your mobile phone with you, so you can easily take a photo when you need to. (Stop)

3. Do you share your photos with other people on the Internet?

(Give a direct answer) Many people do, but I don’t. (Give a reason) I prefer to keep those memories to myself rather than share them with others, especially people on the Internet that I don’t really know. (Stop)

Nếu bạn luyện tập nhiều công thức này, bạn sẽ dần thuộc nó và sẽ có thể trả lời câu hỏi nhanh hơn rất nhiều.

Các bạn đọc thêm bài mẫu hoàn chỉnh cả 3 part ở đây.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 4 = four

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>