IELTS Speaking: Đừng vòng vo!

Một số nguồn trên mạng thường hay chia sẻ nhiều cụm từ dành cho Speaking để giúp các bạn học thuộc và áp dụng, ví dụ như:

To be honest, I would like to say that…

Going to the next point, I would like to mention…

Personally, I am of the opinion that…

Lời khuyên của mình là đừng sử dụng những cụm từ này! Nếu bạn nói như vậy khi đi thi, chắc chắn examiner sẽ cảm thấy khó chịu và sẽ không cho bạn điểm cao.

Thay vào đó, hãy dùng những cụm ngắn gọn hơn, giống người bản xứ hơn, và tập trung vào nội dung của câu trả lời:

Well, …

I guess…

I think…

Comments

comments

One thought on “IELTS Speaking: Đừng vòng vo!

  1. Tường

    “Nếu bạn nói như vậy khi đi thi, chắc chắn examiner sẽ cảm thấy khó chịu và sẽ không cho bạn điểm cao”

    How do you confirm that ?

    Một số thầy cô khác lại khuyên nên dùng như vậy để có thời gian suy nghĩ ^^

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 + = eight

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>